سهام عدالت آموزش بورس پیش بینی بورس ارزش سهام عدالت کدال افزایش سرمایه قیمت خودرو پذیره نویسی
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین نظر
وب گردی

لیست کامل نماد‌های بورس و فرابورس

۱۳:۱۸ - ۳۰ آذر ۱۴۰۰
تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران با یک نماد بورسی که بصورت حروف اختصاری ست بیان می‌شوند تا شناسایی و معرفی آنها ساده‌تر باشد.

تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران با یک نماد بورسی که بصورت حروف اختصاری ست بیان می‌شوند تا شناسایی و معرفی آنها ساده‌تر باشد.

در این قسمت از مقاله به معرفی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس می پردازیم.

 دانلود pdf لیست نمادهای بورس به تفکیک صنعت

 


لیست شرکت های بورسی به تفکیک صنعت


گروه مواد و محصولات دارویی

نماد شرکت
برکت گروه دارویی برکت
دلقما دارویی و بهداشتی لقمان
دزهراوی داروسازی زهراوی
وپخش داروپخش (هلدینگ)
شفا سرمایه گذاری شفادارو
دفارا داروسازی‌ فارابی‌
دبالک مواد اولیه دارویی البرز سازه
دروز داروسازی روز دارو
والبر سرمایه گذاری البرز
دفرا فرآورده‏‌های تزریقی و دارویی ایران
دسبحا دارویی سبحان
دتولید تولید دارو
دجابر داروسازی جابرابن‌حیان
دشیری شیرین دارو
ریشمک تولید و صادرات ریشمک
دسینا سينا دارو
دابور داروسازی ابوریحان
دسبحان سبحان دارو
ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس
هجرت پخش هجرت
دشیمی شیمی دارویی داروپخش
درهآور دارویی ره آورد تامین
کاسپین داروسازی کاسپین تأمین
دتوزیع توزيع داروپخش
دارو کارخانجات داروپخش
دتماد تولید مواد اولیه داروپخش
دیران ایران دارو
دپارس داروسازی پارس دارو
تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین (TPICO)
دعبید داروسازی دکتر عبیدی
داوه داروسازی آوه سینا
درازک داروسازی لابراتوار‌های رازک
دلر داروسازی اکسیر
دقاضی داروسازی شهید قاضی
دامین داروسازی امین
دالبر البرز دارو
دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران
دکیمی کیمیدارو
دسانکو دارویی سبحان
پخش پخش البرز
دکوثر داروسازی کوثر

گروه فلزات اساسی

نماد شرکت صنعت
فولاد    
کیمیا    
میدکو    
فنوال    
ذوب    
فولاژ    
فساپا    
هرمز    
فخوز    
فالوم    
فایرا    
ارفع    
کاوه    
وتوکا    
فباهنر    
فروی    
فولای    
فنفت    
فرآور    
فخاس    
وسدید    
فافزا    
کویر    
فسرب    
فجر    
فاهواز    
فزرین    
زنگان    
فپنتا    
فگستر    
فسازان    
فنورد    
فتوسا    
فلوله    
فجهان    

 

گروه بانک

وتجارت

وملل

دی

وبصادر

وگردش

وسینا

وبملت

وزمین

وپاسار

وآیند

وخاور

وپارس

وپست

وکار

سامان

ونوین

سمایه

وسالت

وانصار

وشهر

توسعه

وکوثر

ومهر

حکمت

وقوام

ورفاه

ونور

 

گروه رایانه

رانفور

مداران

سیستم

مرقام

رافزا

رکیش

تاپکیش

فن آوا

رتاپ

آپ

پرداخت

سپ

افرا

سپیدار

مفاخر

 

گروه زراعت

زدشت

زفکا

زبینا

زکوثر

تلیسه

سیمرغ

زمگسا

زقیام

آینده

زکشت

زپارس

آبین

زشریف

زماهان

زگلدشت

زملارد

 

 

 

گروه املاک

ثغرب

ثزاگرس

آ س پ

کرمان

ثفارس

ثالوند

ثقزوی

کیسون

ثنام

ثشاهد

ثتران

ثعتما

ثاباد

ثجوان

وآذر

وساخت

وثخوز

ثنور

ثرود

ثاصفا

ثشرق

ثاخت

ثاژن

ثمسکن

ثامید

ثتوسا

ثنوسا

ثبهساز

ثنظام

ثپردیس

ثباغ

ثعمرا

ثامان

وتوس

 

 

 

گروه سرمایه گذاری

وسپهر

وتوسم

وصنا

وتوصا

گوهران

وسکاب

آریان

وصنعت

واتی

وساپا

وملت

وکبهمن

وپویا

پردیس

وسپه

ومهان

سدبیر

وگستر

صبا

وجامی

وآرین

وخارزم

فلات

وبیمه

وایرا

اعتلا

وبوعلی

وبهمن

 

 

 

گروه مخابرات

اخابر

همراه

 

گروه محصولات شیمیایی

پترول

شکبیر

شلرد

شپاکسا

شکربن

مارون

فارس

شاملا

شکف

شفن

جم پیلن

تاپیکو

آریا

جهرم

شپارس

جم

شاروم

بوعلی

شمواد

ساینا

شفارا

شدوص

وپترو

شپترو

قرن

شتوکا

شجم

شوینده

شپدیس

پارسان

زنجان شرنگی شاراک پارس کرماشا

شصدف

کلر شکلر شیراز شیران داراب

خراسان

شغدیر شگویا زاگرس فسا شتولی

شبصیر

شخارک پاکشو شصفها شپلی شگل

شلعاب

 

گروه حمل و نقل

حکشتی

حتاید

حپارسا

حآسا

حسير

توریل

حتوکا

حریل

حاریا

حپترو

حبندر

حخزر

حفارس

حآفرین

 

گروه ماشین آلات و تجهیزات

تپمپی

تکمبا

لخزر

وتوشه

تکشا

تکنو

لسرما

لابسا

لبوتان

 

 

گروه سيمان، آهک و گچ

سیتا

سلار

سرود

سجام

سبزوا

سخزر

سغرب

سدور

سنیر

سخاش

سقاین

سکارون

سفارس

سفار

سشمال

سخوز

ساربیل

سمتاز

سهرمز

سفانو

سشرق

ساراب

ساوه

سبهان

سیلام

ساروج

سبجنو

ساروم

سپاها

سدشت

سصوفی

سصفها

سکرد

سخواف

سکرما

سمازن

سیدکو

سباقر

ستران

 

 

گروه منسوجات

نتوس

صنايع بلوچ

نطرين

نساجي قائمشهر

نمرينو

نبروج

نشار

 

 

گروه قند و شکر

قثابت

قيستو

قهكمت

قچار

قشرين

قند ياسوج

قشهد

قزوين

قصفها

نيشكر هفت تپه

قمرو

قلرست

قنيشا

توسعه نيشكر

قشكر

قنقش

قشير

قتربت

قاروم

قپيرا

قجام

 

 

 

 

گروه فرآوردهای نفتی

شپنا

شرمان

شسپا

ونفت

شتران

نفت قشم

شراز

شبهرن

شبندر

پتروشيمي همدان

شاوان

شرانل

شبريز

پترو همدان

شزنگ

شپاس

شنفت

پتروشيمي سلمان

شجي

 

 

گروه بیمه

دانا

وآفري

بساما

البرز

نوين

ورازي

ودي

بنو

پارسيان

بپاس

بخاور

وسين

ملت

وسرمد

اتكام

آسيا

اتكاسا

وتعاون

وحكمت

باران

وحافظ

آرمان

ما

اتكاي

ميهن

كوثر

ومعلم

 

گروه عرضه برق و آب

بپيوند

سهند

 

بزاگرس

دماوند

مشاور نيرو

پتروشيمي دماوند

آبادا

بجهرم

نيروگاه عباسپور

برق مپنا

مبين

بكهنوج

نيروگاه دز

انرژي سپهر

بمپنا

ونيرو

پترو دماوند

نيروگاه فارس

بفجر

وهور

خليج فارس

برق منجيل

بصبا

بگيلان

 

 

 

 

گروه محصولات غذایی

غکورش

غيوان

غمهرا

غشان

غشوكو

غپينو

خودكفا

چين چين

بهپاك

غبشهر

غپونه

غشهداب

غسالم

صنايع گلستان

غگلستا

غگلپا

غالبر

غگرجي

تبرك

صنايع شير

غپآذر

غگيلا

غشصفا

غدام

غگل

آرد تجارت

غصينو

غچين

غويتا

وبشهر

غشاذر

غكورش

غگز

غاذر

غمارگ

غشهد

غزر

غكولاك

غنيلي

غپاك

غفارس

غبهنوش

غنوش

غناب

غبهار

غديس

غدشت

غمينو

 

گروه واسطه گری مالی

وايران

وليز

ولملت

ولساپا

ولپارس

ولصنم

ولبهمن

واسپاري آيندگان

ولکار

ولغدر

ولنوين

 

 

گروه خدمات فنی ومهندسی

رمپنا

صنعت ساختمان

رتكو

خفولا

توربين جنوب

تابا

رنيك

مهندسي جوش

تپولا

بهسازان صنايع

پيمانكاري نوين

 

 

گروه سایرمحصولات کانی غیرفلزی

كاذر

كابگن

كمينا

كسرا

كايتا

سايرا

كرازي

كورز

كخاك

كفپارس

كباده

كفرا

كمرجان

سابيك

سفارود

كتوكا

شليا

كساپا

كسرام

توس

كقزوي

كپشير

ستبرا

كفرآور

كهمدا

توكا بتن

سپرمي

كگاز

مقره سازي

 

سفاسي

ساذري

 

 

گروه هتل و رستوران

گشان

هما

گكوثر

خدمات نوساز

سمگا

توسعه گردشگري

گدنا

گنگين

گپارس

گكيش

 

گروه ماشین آلات و دستگاه های برقی

بترانس

بسويچ

بشهاب

برانسفو

بكاب

بنيرو

نيرو

برانس

بكام

بايكا

بالبر

 

بموتو

بتك

نيرو ترانسفو

 

 

گروه استخراج کانه های فلزی

كاما

سنگ آهن

صگل411

تكنار

كبافق

ومعادن

سنگ آهن شرق

صمعاد212

كگهر

تاصيكو

كدما

آلومينا

صمعاد412

كنور

كگل

كچاد

وامير

صگل309

اپال

كمنگنز

كروي

فزر

صگل039

صگل1411

 

 

گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

فرابورس

تكالا

انرژي1

اميد

انرژي3

تماوند

انرژي2

تنوين

تملت

سپرده

كبورس

لوتوس

كالا

تامين سپهر

اكالا

بورس

امين

سپرده گذاري

نبورس

تمدن

نكالا    

 

 

گروه کاشی و سرامیک

كلوند

گلسار

كچيني

كپارس

كسعدي

سراميك البرز

كآرا

كساوه

كترام

كنگار

كاصفا

كهرام

كحافظ

كاشي كاشمر

كنيلو

كصدف

 

گروه ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

لپارس

لكما

لپيام

 

گروه لاستیک و پلاستیک

پيزد

پلوله

پاسا

پلاسك

پدرخش

پارتا

پتاير

پسهند

پكوير

پشاهن

پلاست

پكرمان

 

گروه اطلاعات و ارتباطات

های وب

اوان

اپرداز

آسیاتک

 

گروه سایر تجهیزات حمل و نقل

واعتبار

ولتجار

 

گروه استخراج نفت و گاز

شساخت

پرشيا

حفاري

پيراحفاري

گروه خودرو و ساخت قطعات

خودرو

ريخته گري تبريز

صايپا012

خفناور

خكرمان

ورنا

ختور

صايپا403

صخود412

خديزل

خكار

خنصير

خساپا

صايپا112

صخود0004

خپويش

ختوقا

خموتور

خبهمن

صايپا038

صخود1404

خوساز

خمحور

خفنر

خگستر

صدف048

صخود1412

تشتاد

خريخت

خمحركه

خكمك

كرمان خودرو

صايپا203

خكاوه

خشرق

خاذين

خزاميا

ايران دوچرخ

صايپا143

خليبل

خاور

خمهر

خپارس

صايپا104

صايپا308

خعمرا

خزر

خاهن

ختراك

خاذر

خيمن

صايپا412

خچرخش

خلنت

خرينگ

صدف408

صخود0012

   

 

 

گروه فعالیت های هنری و سرگرمی

وهنر

 

گروه چندرشته ای

شستا

وصندوق

وغدير

صشستا112

وبانك

سينا

واميد

 

 

گروه تولید محصولات کامپیوتری

مادیرا

عماد

منارا

 

گروه ساخت محصولات فلزی

فاذر

فجوش

فبستم

فلامي

فاراك

فسلير

فبيرا

فجام

چدن

ماشين پارس

فنرژي

 

فاما

تبريز

كيا

 

 

گروه پیمانکاری صنعتی

بالاس

نوسازي صنايع

خصدرا

تكاپو

وپسا

 

 

گروه محصولات چوبی

چخزر

نكا

چفيبر

فريم

چنوپا

سيماچوب

 

گروه استخراج زغال

کطبس

کشرق

کپرور

کزغال

زغال سنگ البرز

 

 

گروه محصولات کاغذی

چكاوه

چبسپا

چكاپا

لطیف

چكارن

كاغذ مراغه

چكارم

 

 

گروه دباغی

وملی

چرمش

 

گروه خرده فروشی

قاسم

افق

رفاه

 

گروه انتشار

چافست

 

گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله

پالایش

ثروت

اوصتا

الماس

ياقوت

كاردان

تصميم

دارا يكم

پويا

داريك

آساميد

سپر

فيروزه

ومدیر

آوا

ويسرو

گنجين

آسام

فردا

اطلس

 

آگاس

استارز

رويش

سخند

سپاس

پارند

 

سرو

نوآور

آتي1

وبازار

آكورد

اعتماد

 

مدير

آشناتك

زرين

صايند

ثروتم

آساس

 

ارزش

آرماني

پارتين

صنوين

افران

كيان

 

كمند

صغرب

ونچر

دمعيار

ارمغان

آتيمس

 

امين يكم

تهران1

فنابا

خاتم

بذر

دارا

 

كاريس

فراز

كارين

نگين

فيروزا

افق ملت

 

 

 

۸ دیدگاه
Iran (Islamic Republic of)
ناهید خسروی نجف ابادی
۱۸:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
0
1
در خصوص تمامی سهام دولتی در تمامی نماد ها وابسته به وزارت نفت صندوق بازنشستگی چگونه بررسی کنم
Iran (Islamic Republic of)
ناهید خسروی نجف ابادی
۱۸:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
2
0
در خصوص تمامی سهام دولتی در تمامی نماد ها وابسته به وزارت نفت صندوق بازنشستگی چگونه بررسی کنم
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۳
1
1
بنام خدا
لطفأ نمادها را در گروهشان بترتیب و با پایان سال مالیشان ذکر کنید؟!
با تشکر
مدیر پایگاه سلام برای اطلاع از سال مالی نماد ها به مطلب زیر مراجعه کنید:
nabzebourse.com/000FgQ
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناهید خسروی نجف ابادی
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
2
1
ثبت نام در شرکت سرمایه گذاری در بورس وکالا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
0
2
تپکو چرا در لیست گروه های بورسی نیست؟
Iran (Islamic Republic of)
آر ام چارتس
۱۶:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
1
0
عالی بود
Iran (Islamic Republic of)
ارشاد
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
0
1
سهگمت کو؟
و خیلی سهمای دیکه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
1
2
چه اسمای بیخودی! یعنی راه نداره که نحوه نامگذاری بهتری باشه، که هم تلفظ خوبی داشته باشه، هم متوجه بشیم اسم کدوم شرکت هست! فاذر_فبستم_قشهد، _ثروتم
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.