گدنا

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش بازار سرمایه و تحلیل سهام - نبض‌بورس

جدیدترین اخبار
پربازدید های امروز
وب گردی
درباره گدنا در نبض بورس بیشتر بخوانید

# گدنا

گدنا

شرکت کترینگ دونا نماد: گدناکلیات

کترینــگ دونــا در ســال 1394 تاســیس شــد. ایــن شرکــت حاصــل سرمایــه گــذاری مشــترک هولدینــگ هـای اقتصـادی فـدک از ایـران و دونهـازر از اتریـش میباشـد.

هـم اکنـون، هولدینـگ اتریشـی دونهـازر یکـی از برجسـته تریـن کترینگهـای قـاره سـبز اسـت. اولیـن کارخانـه کترینـگ دونـا، در محوطـه راه آهـن تهـران، در فضایـی بـه مسـاحت 5000مترمربـع با امـکان تولیـد روزانـه 40.000وعـده غذایـی شروع به کار کـرده اسـت.

ایـن کارخانـه در حـال حـاضر، بزرگریـن و مجهزتریـن کترینـگ ایرانـی مـی باشـد. زیرسـاخت هــای ایــن کترینــگ براســاس اســتانداردهای بیــن المللــی طراحــی و ایجــاد شــده اســت.

طراحــی مــدرن نمـای بیرونـی سـاختمان کترینـگ دونـا، بـه گونـه ای اسـت کـه بـه فضـای راه آهـن تهـران روحـی تـازه بخشـیده اسـت. مدیـران اتریشـی ایـن کترینـگ، تمـام بخشهـای اجرایـی، تامیـن و پشـتیبانی، طبـخ و سرویس دهـی را تحـت کنـترل و نظـارت مسـتمر دارنـد. مدیـر کارخانـه و سرآشـپز ایـن کترینـگ اتریشـی هسـتند و از نـام آورتریـن مدیـران و آشـپزان جهانـی مـی باشـند.


تعداد سهام و حجم مبنا

شرکت کترینگ دونا دارای 300 میلیون سهم است و حجم مبنا آن 1 میلیون و 480 هزار سهم می باشد.


سهامداران عمده گدنا

  1. FIN Donhauser GmbH صاحب 990/34 درصد سهم
  2. شركت ارزش آفرينان فدك-سهامي خاص- صاحب 780/26 درصد سهم
  3. BFMصندوق.س.ا.ب.نهايت انديش اقتصادبيدار صاحب 040/2 درصد سهم

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 29/12/1398 شرکت تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک - نماد: گدنا

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 19/06/1399 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 29/06/1399 درمحل  خيابان سهروردي شمالي پايين ترازخيابان شهيدبهشتي خيابان ميرزاي زينالي شرقي پلاک 42طبقه اول سالن ياسمين پرشين پلازاي تهران برگزار گردید.

تصمیمات مجمع : صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  29/12/1398 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .


شرکت های هم گروه

 نمادهای بورسی | گروه هتل و رستوران گشان 

گشان | گکوثر | سمگا | گدنا | گنگین | گپارس | گکیش | هما | خدمات نوساز | توسعه گردشگری


اخبار گدنا

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ماهه منتهی به  ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک منتشر شد.
کد خبر: ۶۳۵۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک منتشر شد.
کد خبر: ۶۰۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۳

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ اصلاحیه شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک را در این مطلب می خوانید.
کد خبر: ۵۹۸۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۹

نماد معاملاتی گدنا تعلیق شد.
کد خبر: ۵۹۴۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

نماد‌های معاملاتی گدنا ، بمپنا و تمحرکه متوقف می‌شوند.
کد خبر: ۵۹۰۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

امروز شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۵۸۵۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

نماد‌های معاملاتی شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن بالاس ، شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک گدنا ، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش تاپکیش و شرکت جنرال مکانیک رنیک آماده انجام معامله می‌باشند.
کد خبر: ۵۷۹۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام.
کد خبر: ۵۶۵۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

نماد معاملاتی گدنا به دلیل افزایش قیمت بیش از ۵۰ درصد در نماد اصلی، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر متوقف شد
کد خبر: ۵۶۴۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

نماد معاملاتی شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک گدنا آماده انجام معامله می‌باشد.
کد خبر: ۵۴۸۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

نماد معاملاتی شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک گدنا آماده انجام معامله می‌باشد.
کد خبر: ۵۴۴۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

نماد‌های معاملاتی شرکت جنرال مکانیک رنیک و شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک گدنا متوقف می‌گردند.
کد خبر: ۵۴۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

نماد معاملاتی گدنا به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه الف برای شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک متوقف شد.
کد خبر: ۵۴۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

نماد معاملاتی شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک گدنا ، آماده انجام معامله می‌باشد.
کد خبر: ۵۳۰۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

نماد معاملاتی گدنا به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه ب برای شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک متوقف شد.
کد خبر: ۵۳۰۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

جهش ۲۴۵ درصدی سود خالص گدنا در پایان دوره ۹ ماهه ۱۴۰۱.
کد خبر: ۵۲۸۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

نماد معاملاتی شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک گدنا آماده انجام معامله می‌باشد.
کد خبر: ۵۲۸۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

نماد معاملاتی شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک گدنا آماده انجام معامله می‌باشد.
کد خبر: ۵۲۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

امروز دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۵۲۷۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

افزایش سرمایه ۹ نماد معاملاتی بر روی سایت کدال منتشر گردید، در این میان افزایش سرمایه نماد دارویی نیز به چشم میخورد. میزان این افزایش سرمایه‌ها و جزییات آن را در مطلب زیر بخوانید.
کد خبر: ۵۲۷۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

پیشنهاد سردبیر
۱۱:۳۹ - دوشنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۱:۳۶ - پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۲:۱۴ - جمعه ۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۵۱ - پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۳۹ - پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۰:۴۷ - چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۲
۰۹:۰۸ - پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۰:۲۷ - يکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲
۰۹:۱۸ - يکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲
۱۹:۱۱ - پنجشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۲
۰۹:۰۰ - پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲
۰۹:۴۳ - يکشنبه ۰۳ دی ۱۴۰۲
۰۹:۱۸ - سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲
۰۸:۰۹ - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲
۱۸:۲۴ - سه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲
۰۷:۳۴ - شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۲
۱۰:۴۱ - سه‌شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲
۰۹:۴۹ - دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱