گدنا

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش و تحلیل سهام - نبض‌بورس

جدیدترین اخبار
پربازدید های امروز
بیشترین لایک
وب گردی
درباره گدنا در نبض بورس بیشتر بخوانید

# گدنا

گدنا

شرکت کترینگ دونا نماد: گدناکلیات

کترینــگ دونــا در ســال 1394 تاســیس شــد. ایــن شرکــت حاصــل سرمایــه گــذاری مشــترک هولدینــگ هـای اقتصـادی فـدک از ایـران و دونهـازر از اتریـش میباشـد.

هـم اکنـون، هولدینـگ اتریشـی دونهـازر یکـی از برجسـته تریـن کترینگهـای قـاره سـبز اسـت. اولیـن کارخانـه کترینـگ دونـا، در محوطـه راه آهـن تهـران، در فضایـی بـه مسـاحت 5000مترمربـع با امـکان تولیـد روزانـه 40.000وعـده غذایـی شروع به کار کـرده اسـت.

ایـن کارخانـه در حـال حـاضر، بزرگریـن و مجهزتریـن کترینـگ ایرانـی مـی باشـد. زیرسـاخت هــای ایــن کترینــگ براســاس اســتانداردهای بیــن المللــی طراحــی و ایجــاد شــده اســت.

طراحــی مــدرن نمـای بیرونـی سـاختمان کترینـگ دونـا، بـه گونـه ای اسـت کـه بـه فضـای راه آهـن تهـران روحـی تـازه بخشـیده اسـت. مدیـران اتریشـی ایـن کترینـگ، تمـام بخشهـای اجرایـی، تامیـن و پشـتیبانی، طبـخ و سرویس دهـی را تحـت کنـترل و نظـارت مسـتمر دارنـد. مدیـر کارخانـه و سرآشـپز ایـن کترینـگ اتریشـی هسـتند و از نـام آورتریـن مدیـران و آشـپزان جهانـی مـی باشـند.


تعداد سهام و حجم مبنا

شرکت کترینگ دونا دارای 300 میلیون سهم است و حجم مبنا آن 1 میلیون و 480 هزار سهم می باشد.


سهامداران عمده گدنا

  1. FIN Donhauser GmbH صاحب 990/34 درصد سهم
  2. شركت ارزش آفرينان فدك-سهامي خاص- صاحب 780/26 درصد سهم
  3. BFMصندوق.س.ا.ب.نهايت انديش اقتصادبيدار صاحب 040/2 درصد سهم

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 29/12/1398 شرکت تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک - نماد: گدنا

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 19/06/1399 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 29/06/1399 درمحل  خيابان سهروردي شمالي پايين ترازخيابان شهيدبهشتي خيابان ميرزاي زينالي شرقي پلاک 42طبقه اول سالن ياسمين پرشين پلازاي تهران برگزار گردید.

تصمیمات مجمع : صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  29/12/1398 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .


شرکت های هم گروه

 نمادهای بورسی | گروه هتل و رستوران گشان 

گشان | گکوثر | سمگا | گدنا | گنگین | گپارس | گکیش | هما | خدمات نوساز | توسعه گردشگری


اخبار گدنا

نماد معاملاتی شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک گدنا آماده انجام معامله می‌باشد.
کد خبر: ۵۴۸۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

نماد معاملاتی شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک گدنا آماده انجام معامله می‌باشد.
کد خبر: ۵۴۴۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

نماد‌های معاملاتی شرکت جنرال مکانیک رنیک و شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک گدنا متوقف می‌گردند.
کد خبر: ۵۴۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

نماد معاملاتی گدنا به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه الف برای شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک متوقف شد.
کد خبر: ۵۴۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

نماد معاملاتی شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک گدنا ، آماده انجام معامله می‌باشد.
کد خبر: ۵۳۰۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

نماد معاملاتی گدنا به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه ب برای شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک متوقف شد.
کد خبر: ۵۳۰۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

جهش ۲۴۵ درصدی سود خالص گدنا در پایان دوره ۹ ماهه ۱۴۰۱.
کد خبر: ۵۲۸۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

نماد معاملاتی شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک گدنا آماده انجام معامله می‌باشد.
کد خبر: ۵۲۸۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

نماد معاملاتی شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک گدنا آماده انجام معامله می‌باشد.
کد خبر: ۵۲۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

امروز دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۵۲۷۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

افزایش سرمایه ۹ نماد معاملاتی بر روی سایت کدال منتشر گردید، در این میان افزایش سرمایه نماد دارویی نیز به چشم میخورد. میزان این افزایش سرمایه‌ها و جزییات آن را در مطلب زیر بخوانید.
کد خبر: ۵۲۷۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

امروز یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۵۲۷۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

امروز جمعه ۲۳ دی ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۵۲۶۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

نماد‌های معاملاتی شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک گدنا ، شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس بپیوند ، شرکت سیمان لار سبزوار سبزوا ، آماده انجام معامله می‌باشند.
کد خبر: ۵۲۶۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

نماد معاملاتی گدنا به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه الف برای شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک متوقف شد.
کد خبر: ۵۲۵۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

امروز سه شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۵۲۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

روز گذشته اطلاعیه‌های متعددی در سامانه کدال منتشر شد که برخی از آن‌ها به فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها اختصاص داشت. در این مطلب به جزییات این افزایش سرمایه‌ها پرداخته شده است.
کد خبر: ۵۲۵۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

نماد‌های معاملاتی شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک گدنا و شرکت سرمایه‌گذاری پویا وپویا ، آماده انجام معامله می‌باشند.
کد خبر: ۵۲۵۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

رئیس امور حقوقی شرکت تهیه و توزیع غذای دنا افرین فدک از الحاقیه ما بین شرکت پتروشیمی کاویان و شرکت دنا افرین فدک خبر داد.
کد خبر: ۵۲۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

نماد معاملاتی گدنا به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه ب برای شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک متوقف شد.
کد خبر: ۵۲۵۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

پیشنهاد سردبیر
۰۷:۵۱ - دوشنبه ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
۱۴:۲۵ - دوشنبه ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
۱۸:۵۳ - يکشنبه ۰۶ فروردين ۱۴۰۲
۱۵:۳۶ - شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
۰۹:۴۹ - دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
۱۱:۵۷ - شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
۱۴:۱۳ - سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۴۱ - پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
۱۵:۱۲ - شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
۱۰:۳۸ - چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
۰۸:۳۹ - دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۱۶ - شنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۱
۱۰:۲۰ - يکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۳۰ - يکشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۱
۱۰:۳۴ - چهارشنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
۰۸:۴۵ - شنبه ۲۵ تير ۱۴۰۱
۱۷:۰۹ - يکشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۱
۲۱:۲۰ - شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰