ددانا: داروسازی دانا در خردادماه امسال، مبلغ ۲۲۸میلیارد تومان درآمد داشته؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۹۸/ ۴۳‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۶۹/ ۴۶درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یک‌ماه مشابه سال قبل ۴۸/ ۴۵‌درصد افزایش درآمد داشته است.  براساس گزارش ماهانه این شرکت، از کل درآمد خردادماه، ۷۲/ ۹۸درصد مربوط به فروش داخلی و تنها ۲۸/ ۱درصد مربوط به کل صادرات شرکت است.  از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ جمع درآمدهای شرکت (فروش محصولات) در این دوره ۹/ ۵۳۸میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (برابر با ۹/ ۴۰۷میلیارد تومان) به میزان ۳۲‌درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره ۸/ ۲میلیارد تومان صادرات داشته و این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۷/ ۲میلیارد تومان بوده که ۸/ ۳‌درصد افزایش یافته است.  داروسازی دانا در عملکرد سه‌ماهه توانسته است به ازای هر سهم ۸۶تومان محقق کند. این شرکت به ترتیب در فصول سال گذشته ۷۰ تومان، ۸۷تومان، ۹۵تومان و ۱۰۰تومان به ازای هر سهم گزارش کرده بود. در سال مالی ۱۴۰۰ حاشیه سود «ددانا» برابر ۶۲‌درصد بوده که در سه‌ماه امسال به ۵۸درصد کاهش یافته است. این شرکت دارویی در سه‌ماهه سود عملیاتی ۲۹۸میلیارد تومانی را گزارش کرده است که در سال مالی قبل سود عملیاتی شرکت به ترتیب از فصل اول برابر ۲۵۰میلیارد تومان ثبت شده بود.

دکپسول: تولید ژلاتین کپسول ایران در خردادماه ۱۴۰۱، مبلغ ۶/ ۴۸میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۰۷/ ۱‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۷۲/ ۱درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۴/ ۷۳درصد افزایش درآمد داشته است.  سود سه‌ماهه رشد ۱۴۵درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد. این شرکت در سه‌ماه امسال فروش ۱۴۴میلیاردی تومانی داشته است. این در حالی است که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۸/ ۷۴میلیارد تومان بوده که ۸۳/ ۹۲‌درصد افزایش یافته است. فروش دو سال مالی گذشته شرکت به ترتیب ۳۴۶ و ۱۸۴ میلیارد تومان بوده است. در سال مالی ۱۴۰۰ حاشیه سود «دکپسول» برابر ۵۳درصد بوده که در سه‌ماه امسال برابر ۶۲درصد است. این تولیدکننده پوکه‌های دارویی را در سه‌ماه سود عملیاتی ۸۵میلیارد تومانی گزارش کرده است که در سال مالی قبل سود عملیاتی شرکت به ترتیب از فصل اول برابر ۳۶، ۳۵، ۵۵ و ۴۳میلیارد تومان ثبت شده بود.

دتوزیع: توزیع داروپخش در دوره یک‌ماه منتهی به خردادماه ۱۴۰۱، مبلغ ۲/ ۸۴۰میلیارد تومان درآمد‌ مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۰۵/ ۰درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۳۹/ ۲درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یک‌ماه مشابه سال قبل ۷۲/ ۳۴درصد افزایش درآمد داشته است. توزیع داروپخش در سه‌ماه توانسته به ازای هر سهم ۱,۰۰۱ریال سود خالص محقق کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۷۱‌درصد افزایش داشته است. درآمدهای عملیاتی «دتوزیع» در دوره سه‌ماه ۱۴۰۱ به مقدار ۲,۴۸۱میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳‌درصد افزایش داشته است. بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی شرکت با ۴۱‌درصد افزایش به ۲,۱۶۱میلیارد تومان رسیده و هزینه‌‌‌های فروش، اداری و عمومی نیز با افزایش همراه بوده و به ۱۲۶میلیارد تومان رسیده است. حاشیه سود ناخالص این شرکت طی دوره سه‌ماه امسال ۱۳درصد، حاشیه سود عملیاتی شرکت ۸‌درصد و حاشیه سود خالص آن ۵‌درصد بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد