زپارس: شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در جدیدترین گزارش ماهانه خود (آبان‌ماه) اعلام کرد که در دوره مذکور ۷۸ راس گوساله نر متولد و۱/ ۱ ‌هزار تن شیر گاو تولید شده است که هر ۷۸ راس و میزان تولید شیرگاو با بهای کل ۷/ ۷میلیارد تومان به فروش رسیده است. این در حالی است که در مهر ماه تنها ۲۷ راس گوساله نر و حدود‌ ۱۱۰۰ تن شیر گاو تولید شده بود. شرکت اعلام کرد که از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۵۵۷ راس گوساله نر متولد شدند که نسبت به دوره مشابه سال قبل افت ۹۸‌درصدی داشته است. همچنین شرکت در ۸ ماه ابتدای سال ۲۲‌هزار تن محصول (کشاورزی و دامداری) تولید کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افت ۴/ ۱۱ درصدی داشته است. میزان فروش کل شرکت در ۸ ماه ۱۴۰۰،  ۶/ ۲۲۰ میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۵۵‌درصدی داشته است.

چخزر: شرکت صنایع چوب خزر کاسپین در آبان ماه ۶۸/ ۴ میلیون مترمکعب ‌ام‌دی‌اف خام تولید کرده که نسبت به مهرماه افت ۴/ ۶ درصدی داشته است. میزان فروش شرکت در آبان ماه از انواع محصولات چوبی ۲/ ۳۳ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه قبل افت ۶‌درصدی داشته است. در ۸ ماه ۱۴۰۰، شرکت ۳/ ۳۷میلیون مترمکعب ام‌دی‌اف خام و ۷۵۰‌هزار تن ورق فوم برد تولید کرده است. کل فروش شرکت تا پایان آبان ماه ۲۳۵‌میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۳/ ۵۲ درصدی داشته است.

ساربیل: شرکت سیمان آرتا اردبیل در آبان‌ماه در مجموع ۱۸۸‌هزار تن انواع سیمان و کلینکر تولید کرده که نسبت به ماه مهر رشد ۷/ ۱درصدی داشته است. همچنین شرکت در ماه هشتم سال ۱۷۶‌هزار تن محصول به فروش رسانده که مجموع کل فروش در آبان ماه ۵/ ۳۷ میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به مهرماه افت ۴/ ۱۱درصدی داشته است. همچنین شرکت در ۸ ماه ابتدای سال ۸/ ۱میلیون تن محصول تولید کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۴/ ۱۱درصدی داشته است. میزان کل فروش شرکت در ۸ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، ۳۳۴‌میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۵۰‌درصدی همراه شده است.

سدور: شرکت سیمان دورود در آبان ماه ۶/ ۷۱ هزار تن انواع سیمان و کلینکر تولید کرد که نسبت به مهرماه با رشد حدودا ۱۹‌درصدی همراه بوده است. میزان فروش شرکت در ماه هشتم سال ۵/ ۳۸ میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به ماه قبل با رشد ۳۳‌درصدی همراه است. همچنین شرکت از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۵۱۰‌هزار تن محصول تولید کرده است. همچنین میزان فروش شرکت در ۸ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، ۲۳۹‌میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۷۲‌درصدی همراه شده است.

 

منبع: دنیای اقتصاد