سقاین

سیمان قاین در هشتمین ماه  امسال، ۵/ ۴۸هزار تن انواع سیمان و کلینکر تولید کرده است. این در حالی است که در مهرماه شرکت ۳/ ۴۴ هزار تن تولید داشته که نشان از رشد ۳/ ۹درصدی میزان تولید شرکت در آبان ماه دارد. میزان فروش شرکت در آبان ماه ۸/ ۲۰میلیارد تومان بوده که نسبت به مهرماه با رشد ۲/ ۱۷درصدی همراه بوده است. شرکت از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۴/ ۱۸۳ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش محصولات داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۴/ ۵۳درصدی همراه بوده است.

  شدوص

شرکت دوده صنعتی پارس در آبان‌ماه  امسال، ۰۲/ ۳ هزار تن دوده تولید کرده است. این در حالی است که در مهرماه شرکت ۰۳/ ۳ هزار تن تولید داشته که نشان از افت محدود ۴/ ۰ درصدی میزان تولیدات شرکت در آبان ماه دارد. میزان فروش شرکت در آبان ماه ۱/ ۵۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به مهرماه با افت ۸/ ۲۴ درصدی همراه بوده است. شرکت از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۲/ ۵۱۳میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش محصولات داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۱/ ۱۵۹درصدی همراه بوده است.

 

 

  غشهد

شرکت شهد ایران در هشتمین ماه  امسال، ۱۹۰۶ تن محصول تولید کرده است. این در حالی است که در مهرماه شرکت ۱/ ۲ هزار تن تولید داشته که نشان از افت ۳/ ۱۱درصدی میزان تولیدات شرکت در آبان ماه دارد. میزان فروش شرکت در آبان ماه ۳/ ۲۴میلیارد تومان بوده که نسبت به مهرماه با رشد ۱۶۸‌درصدی همراه بوده است. شرکت از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۴/ ۳۶میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش محصولات داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۵۹‌درصدی همراه بوده است.

  کساپا

شرکت سایپا شیشه در آبان ماه سال ۱۴۰۰، ۹/ ۲۵هزار ست انواع شیشه تولید کرده است. این در حالی است که در مهرماه شرکت ۵/ ۲۰ هزار ست تولید داشته که نشان از رشد ۲/ ۲۶درصدی میزان تولیدات شرکت در آبان‌ماه دارد. میزان فروش شرکت در آبان‌ماه ۵/ ۱۸میلیارد تومان بوده که نسبت به مهرماه با رشد ۵۸‌درصدی همراه بوده است. شرکت از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۲/ ۱۲۹میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش محصولات داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۴۹‌درصدی همراه بوده است.

  خریخت

صنایع ریخته‌گری ایران در هشتمین ماه  امسال، ۵/ ۱ هزار تن انواع قطعات خودرو تولید کرده است. این در حالی است که در مهرماه شرکت ۲/ ۱هزار تن تولید داشته که نشان از رشد ۱/ ۲۴درصدی میزان تولیدات شرکت در آبان ماه دارد. میزان فروش شرکت در آبان ماه ۹/ ۳۴میلیارد تومان بوده که نسبت به مهرماه با رشد ۹‌درصدی همراه بوده است. شرکت از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۲۳۶‌میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش محصولات داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۱/ ۱۸۴درصدی همراه بوده است.

  غمینو

صنایع غذایی مینو شرق در آبان ماه امسال، ۶۴۳/ ۱هزار تن انواع بیسکویت، پفک و تافی تولید کرده است. این در حالی است که در مهرماه شرکت ۶۴۰/ ۱هزار تن تولید داشته که نشان از رشد محدود ۲/ ۰درصدی میزان تولیدات شرکت در آبان ماه دارد. میزان فروش شرکت در آبان ماه ۶/ ۳۹میلیارد تومان بوده که نسبت به مهرماه با افت محدود ۵/ ۰درصدی همراه بوده است. شرکت از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۲۴۷‌میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش محصولات داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۶/ ۱۱۱درصدی همراه بوده است.

  بیوتیک

آنتی بیوتیک‌سازی ایران در آبان‌ماه امسال، ۱۰۶ تن انواع محصولات دارویی و آنتی بیوتیک تولید کرده است. این در حالی است که در مهرماه شرکت ۹۸ تن تولید داشته که نشان از رشد ۵/ ۸درصدی میزان تولیدات شرکت در آبان ماه دارد. میزان فروش شرکت در آبان ماه ۸/ ۲۹میلیارد تومان بوده که نسبت به مهرماه با افت ۱۸‌درصدی همراه بوده است. شرکت از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه ۲۱۱‌میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش محصولات داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۴۷‌درصدی همراه بوده است.

  سشمال

سیمان شمال در هشتمین ماه سال ۱۴۰۰، ۳/ ۹۴هزار تن سیمان خاکستری تولید کرده است. این در حالی است که در مهرماه شرکت ۳/ ۸۰هزار تن تولید داشته که نشان از رشد ۴/ ۱۷درصدی میزان تولیدات شرکت در آبان ماه دارد. میزان فروش شرکت در آبان‌ماه ۳/ ۴۲میلیارد تومان بوده که نسبت به مهرماه با رشد محدود ۳‌درصدی همراه بوده است. شرکت از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه ۳۰۵‌میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش محصولات داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۴۱‌درصدی همراه بوده است.

  غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس در آبان‌ماه امسال، ۵/ ۵هزار تن انواع محصولات لبنی تولید کرده است. این در حالی است که در مهرماه شرکت ۴/ ۵ هزار تن تولید داشته که نشان از رشد محدود ۴/ ۰درصدی میزان تولیدات شرکت در آبان‌ماه دارد. میزان فروش شرکت در آبان ماه ۱/ ۹۲میلیارد تومان بوده که نسبت به مهرماه با رشد ۸‌درصدی همراه بوده است. شرکت از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۶۱۹‌میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش محصولات داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۵۰‌درصدی همراه بوده است.

  سنیر

سیمان سفید نی ریز در آبان ماه سال ۱۴۰۰، ۶/ ۲۹هزار تن انواع سیمان و کلینکر تولید کرده است. این در حالی است که در مهرماه شرکت ۳/ ۲۹هزار تن تولید داشته که نشان از رشد محدود ۹/ ۰درصدی میزان تولیدات شرکت در آبان‌ماه دارد. میزان فروش شرکت در آبان ماه ۲/ ۱۶میلیارد تومان بوده که نسبت به مهرماه با رشد ۱۲‌درصدی همراه بوده است. شرکت از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۱۱۱‌میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش محصولات داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۸۹‌درصدی همراه بوده است.

 

منبع: دنیای اقتصاد